Zwroty i reklamacje

ZWROT

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zakupu.

Formularz Zwrotu Towaru

Do pobrania:

Formularz Reklamacyjny Gwarancji Gardenhit

REKLAMACJA Z TYTUŁU GWARANCJI

1.Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Gwarant udziela Kupującemu będącego Konsumentem, gwarancji co do jakości rzeczy, na nabyte przez Kupującego Produkty.

3. Termin reklamacji dla nowych produktów wynosi 24 miesiące licząc od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego za nabyty Produkt dla Kupującego będącego Konsumentem.

4. Termin reklamacji dla produktów używanych [wystawowe] wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego za nabyty Produkt dla Kupującego będącego Konsumentem.

5. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych Produktach.

6. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad Produktów powstałych w wyniku:

 • czynników zewnętrznych takich jak m.in.: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, zalania, zabrudzenie;
 • uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.);
 • pozostawienia produktu na nadmierne działanie promieni słonecznych, deszczu lub mrozu;
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta;
 • nieprawidłowego transportu lub przenoszenia mebli;
 • błędów montażowych;
 • nadmiernego przeciążenia mebli;
 • wad wizualnych spowodowanych przez uszkodzenia mechaniczne lub nie widocznych z odległości metra przy świetle dziennym;
 • wszelkie użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcją użytkowania mebli;
 • pozostałe uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń konserwacji i przechowywania;
 • braku zabiegów lub niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji;
 • wszelkich postaci użytkowania Produktu w nieodpowiednich warunkach;
 • uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami akcesoriów i materiałów;
 • naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie;
 • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę;

 

7. Kompletność mebli pod względem ilościowym w tym elementy szklane należy sprawdzić przy odbiorze mebli lub w ciągu 14 dni od daty dostarczenia.

8. W przypadku ujawnienia wady, Kupujący zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu zapobieżenie dalszym uszkodzeniom lub powstaniu szkód, w tym także wyłączyć Produkt z użytkowania, jeżeli jest to niezbędne.

9. Reklamacja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

10. Zgłoszenie reklamacji może być złożone:

 • osobiście w siedzibie sklepu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
 • telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z pracownikiem sklepu pod numerem 887 260 410 – z późniejszym potwierdzeniem zgodności uzupełnionego formularzu w formie wiadomości SMS;
 • listownie w formie pisemnej na adres sklepu stacjonarnego-ul. Bestwińska 277, 43-346 Bielsko-Biała;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres reklamacje@gardenhit.pl;

 

11. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej musi zawierać:

 • imię i nazwisko Klienta;
 • numer dokumentu sprzedaży;
 • adres korespondencyjny;
 • adres email lub numer telefonu;
 • nazwa reklamowanego produktu;
 • powód reklamacji;
 • protokół szkody spisany wraz z kurierem w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika;
 • dokładny opis uszkodzenia;
 • jeśli to możliwe zdjęcia uszkodzeń produktu;
 • numer bankowy lub dane do przekazu pocztowego;
 • podpis lub potwierdzenie w formie SMS lub maila o złożeniu reklamacji;

 

12. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Gwarant zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej reklamacja została złożona.

13. W sytuacji odmowy podania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Gwarant informuje Klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia Klienta.

14. Potwierdzenie złożenia reklamacji udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:

 • wiadomością SMS na numer wskazany w reklamacji;
 • wyłącznie na wniosek Kupującego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że Kupujący poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

 

15. Gwarant odpowiada na reklamację Klienta bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Gwaranta.
16. Udzielając odpowiedzi na reklamację Gwarant bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Gwarant, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

17 W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Gwarant udzielił odpowiedzi na reklamację, Gwarant ponownie rozpatruje reklamacje biorą pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść Klienta.

18. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:

 • wiadomością SMS na numer wskazany w reklamacji;
 • wyłącznie na wniosek Kupującego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że Kupujący poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

 

19. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.

20. Gwarant wykona obowiązki reklamacyjne w ciągu 60 dni kalendarzowych.

21. Po wcześniejszym uzgodnieniu, w celu realizacji reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony Produkt do siedziby Gwaranta.

22. Za prawidłowe opakowanie i zabezpieczenie przesyłki na czas transportu, odpowiada Kupujący, a dostarczenie Produktu do siedziby Gwaranta odpowiada Gwarant.

23. Koszty przewozu Produktu do siedziby Gwaranta ponosi Gwarant za pośrednictwem współpracujących z Gwarantem spedycji w wysokości najtańszego sposobu dostawy dostępnego w sklepie.
24. Po dostarczeniu Produktu przez Kupującego, Gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w pkt 3 i 4 powyżej.

25. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z reklamacji, Sprzedawca dostarczy na swój koszt Produkt do miejsca, w którym go otrzymał od Kupującego, wolny od wad Produkt w zamian za Produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę Produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrotu Kupującemu Produktu naprawionego.

26 W przypadku decyzji o obniżenia ceny, Gwarant zobowiązany jest zwrócić ustaloną kwotę na podane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 30 dni.

27. W przypadku decyzji o odstąpienie od umowy, Gwarant zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę na podane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 30 dni po odebraniu produktu od Kupującego.

28. Gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.

USZKODZENIE TOWARU W TRANSPORCIE

Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności pracownika poczty lub kuriera, nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki, należy zgłosić wraz z załączonym PROTOKOŁEM SZKODY spisanym z przewoźnikiem dostarczającym paczkę. Protokół taki można spisać nawet do tygodnia po odebrania przesyłki. Reklamacje proszę zgłaszać mailowo ze skanem protokołu szkody oraz opisem wady (zdjęcia). Jeśli odbierasz paczkę od kuriera i widać, że jest uszkodzona (widoczne uszkodzenie przedmiotu w przesyłce) to proszę jej nie przyjmować, spisać odmowę przyjęcia oraz protokół szkody.

INFORMACJE DODATKOWE

Zwracając towar w przesyłce należy umieścić informację dotyczącą reklamacji oraz dane do przelewu. Nieopisane zwroty opóźnią realizację reklamacji lub nawet ją uniemożliwią. Proszę nie odsyłać do nas towaru za pobraniem, ze względu na bezgotówkowy obrót nie mamy możliwości odebrania takiej paczki. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odsyłając towar, powinien on być zapakowany tak, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia podczas transportu.