Zwroty i Reklamacje

Do pobrania:

Formularz Zwrotu/Odstąpienia od Umowy Gardenhit (PDF)

Formularz Reklamacji z Tytułu Gwarancji Gardenhit (PDF)

Ogólne Warunki Reklamacji z Tytułu Gwarancji Gardenhit (PDF)

                                  ZWROT

 • Masz prawo zwrócić produkty w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 • Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 • Po sprawdzeniu otrzymanej paczki z produktami, dokonamy zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki w naszym magazynie.
 • Nie musisz podawać powodu zwrotu (odstąpienia od umowy).
 • Warunkiem akceptacji zwrotu jest otrzymanie przez nas produktu nieuszkodzonego oraz nie posiadającego śladów użytkowania i montażu.
                                                      JAK ODDAĆ PRODUKTY?
 1. Wypełnij online formularz zwrotu.
 2. Prosimy nie odsyłać przesyłek bez wypełnienia formularza zwrotu oraz bez odpowiedzi ze strony obsługi sklepu - nie zostaną one odebrane i wrócą do nadawcy.
 3. Solidnie zapakuj zwracane produkty, do paczki paragon lub fakturę (Towar do zwrotu powinien być przygotowany do wysyłki w bezpiecznym opakowaniu tak, aby nie uszkodził się podczas transportu. Jeżeli towar był dostarczony przesyłką paletową niezbędne będzie umieszczenie go na palecie.)
 4. Wyślij towar.

             OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

[Definicje]
§
1

1. Gwarant Bielbet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Legionów 238 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel: 887-260-410, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 0000534404, NIP: 652-172-46-37, REGON: 36026838200000.
2. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Gwarantem.
3. Konsumentklient będący osobą fizyczną, dokonujący zakup w Sklepie Stacjonarnym, Sklepie Internetowym lub Aukcji w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93)
4. Sklep Stacjonarnysklep stacjonarny Gwaranta znajdujący się w Bielsku-Białej przy ulicy Bestwińskiej 277
5. Sklep Internetowysklep prowadzony przez Gwaranta na stronie internetowej pod adresem https://www.gardenhit.pl gdzie Gwarant oferuje Klientom dostępne w swoim asortymencie Produkty, wskazując ich parametry oraz cenę.
6. Aukcja – aukcja online prowadzona przez Gwaranta za pomocą dodatkowych kanałów sprzedaży, takich jak OLX, ALLEGRO, EMPIK, w celu sprzedaży jednego lub wielu produktów,
7. Strona Internetowa Strona internetowa Gwaranta dostępna pod adresem internetowym: https://www.gardenhit.pl
8. Produkt - dostępny w Sklepie Stacjonarnym, Sklepie Internetowym lub na Aukcji rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Gwarantem.
9. Instrukcja Użytkowania Instrukcja Użytkowania Mebli dostępna w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie Internetowym zawierająca instrukcję użytkowania, konserwacje oraz warunki użytkowania.
10. Formularz Gwarancyjny – formularz dostępny w Sklepie Stacjonarnym oraz Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Reklamacji z tytułu Gwarancji.
11. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).


[Zakres ochrony gwarancyjnej]
§
2

1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Gwarant udziela Klientowi, jako sprzedawca, gwarancji co do jakości rzeczy, na nabyte przez Klienta Produkty.
3. Gwarant zapewnia, że Produkty są dobrej jakości oraz nadają się do normalnego funkcjonowania, jakiego można od nich oczekiwać w kontekście ich użytkowego przeznaczenia.
4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych Produktach.
5. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad Produktów powstałych w wyniku:

 • nadmiernego przeciążenia mebli;
 • czynników zewnętrznych takich jak m.in.: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, zalania, zabrudzenie,
 • nieprawidłowego doboru Produktu,
 • nieprawidłowego transportu, przenoszenia lub magazynowania Produktu,
 • wszelkich użytkowań produktu niezgodnie z instrukcją użytkowania mebli,
 • wszelkich postaci użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • wszelkich postaci użytkowania Produktu w nieodpowiednich warunkach (np pozostawienia produktu na nadmierne działanie promieni słonecznych, deszczu lub mrozu)
 • uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami akcesoriów i materiałów,
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta;
 • uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
 • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę,

6. Kompletność mebli pod względem ilościowym w tym elementy szklane należy sprawdzić przy odbiorze mebli lub w ciągu 14 dni od daty dostarczenia.
7. W przypadku ujawnienia wady, Klient zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu zapobieżenie dalszym uszkodzeniom lub powstaniu szkód, w tym także wyłączyć Produkt z użytkowania, jeżeli jest to niezbędne.
8. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.
9. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia:

 • ingerencji w Produkt przez osoby nieuprawnione, w tym szczególności w zakresie dokonania przez Klienta jakiejkolwiek modyfikacji lub naprawy Produktu;
 • nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych konserwacji jeśli są one wymagane.[Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej]
§
3

1. Termin gwarancji dla nowych produktów wynosi 24 miesiące licząc od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego za nabyty Produkt.
2. Termin gwarancji dla produktów używanych [wystawowe, outlet] wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego za nabyty Produkt.
3. Uprawnienia z gwarancji będą realizowane w Polsce w siedzibie Gwaranta.


[Forma i miejsce złożenia reklamacji z tytułu gwarancji]
§
4

1. Reklamacja może być złożona:

 • osobiście w siedzibie sklepu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
 • telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z pracownikiem sklepu pod numerem 887 260 410 – z późniejszym potwierdzeniem zgodności uzupełnionego formularza w formie wiadomości SMS;
 • listownie w formie pisemnej na adres sklepu stacjonarnego;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres reklamacje@gardenhit.pl;

2. Adres sklepu stacjonarnego: ul. Bestwińska 277, 43-346 Bielsko-Biała


[Zakres danych zawartych w reklamacji z tytułu gwarancji]
§
5

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady objętej gwarancją, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Gwaranta na piśmie, wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny zawierający:

 • imię i nazwisko Klienta;
 • numer dokumentu sprzedaży;
 • adres korespondencyjny;
 • adres email lub numer telefonu;
 • nazwa reklamowanego produktu;
 • powód reklamacji;
 • dokładny opis uszkodzenia;
 • jeśli to możliwe zdjęcia uszkodzeń produktu;
 • protokół szkody spisany wraz z kurierem w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika;
 • żądanie klienta po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
 • własnoręczny podpis Klienta;

2. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Gwarant zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej reklamacja została złożona.
3. W sytuacji odmowy podania przez
Klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Gwarant informuje Klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia Klienta.

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji z tytułu gwarancji]
§ 6
1. Potwierdzenie złożenia reklamacji udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:

 • wiadomością SMS na numer wskazany w reklamacji;
 • wyłącznie na wniosek Klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że Klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.


[Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji]
§ 7
1. Gwarant odpowiada na reklamację Klienta bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Gwaranta.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
4. Udzielając odpowiedzi na reklamację Gwarant bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Gwarant, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji z tytułu gwarancji]
§ 8
1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:

 • wiadomością SMS na numer wskazany w reklamacji;
 • wyłącznie na wniosek Klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że Klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.


[Postępowanie reklamacyjne z tytułu gwarancji]
§
9

1. Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 30 dni kalendarzowych. W przypadku jednak, gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta okazało się to niemożliwe, Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w najszybszym, możliwym terminie, przy uwzględnieniu rodzaju wady, jej rozmiaru, aktualnych możliwości technicznych oraz realnych możliwości uzyskania części lub zamiennego Produktu od dostawców.
2. Po wcześniejszym uzgodnieniu, w celu realizacji gwarancji Klient zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony Produkt do siedziby Gwaranta.
3. Za prawidłowe opakowanie i zabezpieczenie przesyłki na czas transportu, odpowiada Klient, a dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Gwarant.
3. Koszty przewozu Produktu do siedziby Gwaranta ponosi Gwarant za pośrednictwem współpracujących z Gwarantem spedycji w wysokości najtańszego sposobu dostawy dostępnego w sklepie.
4. Po dostarczeniu Produktu przez Klienta, Gwarant jest zobowiązany – według swojego wyboru – do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w pkt 2.1 lub 2.2 powyżej.
5. Gwarant poinformuje Klienta odnośnie wybranego sposobu usunięcia ujawnionej wady lub o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego.
6. Po wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, Gwarant poinformuje Klienta o wykonaniu naprawy oraz dostarczy na swój koszt Produkt do miejsca, w którym go otrzymał od Klienta.
7. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, Gwarant dostarczy Klientowi wolny od wad Produkt w zamian za Produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę Produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrotu Produktu naprawionego. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z Produktu ze względu na wystąpienie wady.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.

[Postanowienia końcowe]
§
10

1. Ogólne warunki gwarancji obowiązuje z dniem 01 kwietnia 2023 roku i mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw Produktów zawieranych przez Gwaranta po tej dacie.
2. Gwarant zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego teksu Ogólnych Warunków Gwarancji w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie Internetowym ze wskazaniem daty obowiązywania zmian.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Gwarantem, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.
5. Klient nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków przysługujących mu wobec Gwaranta bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień ogólnych warunków gwarancji zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania z mocy prawa, zostanie ono wyłączone bez uszczerbku dla pozostałych postanowień ogólnych warunków gwarancji.