Regulamin

Sklep internetowy gardenhit.pl jest prowadzony przez : Bielbet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Legionów 238 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel: 887-260-410, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 0000534404, NIP: 652-172-46-37, REGON: 36026838200000.

SŁOWNICZEK:

''Magazyn'' – magazyn zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Legionów 238, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

''Sklep Internetowy gardenhit.pl'' – dostępny pod domeną internetową www.gardenhit.pl.

''Klient'' – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

''Konsument'' - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym gardenhit.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

''Materiały'' – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym gardenhit.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego gardenhit.pl

''Koszyk'' – funkcjonalność Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu ,a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

''Strona produktowa'' – strona w Sklepie Internetowym gardenhit.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

''Podmiot realizujący płatność'' – zewnętrzny w stosunku do Przedsiębiorstwa podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

''Biuro Obsługi Klienta'' – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 887 260 410 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://gardenhit.pl/pomoc/kontakt/

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gardenhit.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym gardenhit.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego gardenhit.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego gardenhit.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego gardenhit.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego gardenhit.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego gardenhit.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Przedsiębiorstwo w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego gardenhit.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego gardenhit.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego gardenhit.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego gardenhit.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

 

§2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gardenhit.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego gardenhit.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym gardenhit.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego gardenhit.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym gardenhit.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego gardenhit.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem formularza kontaktowego z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym gardenhit.pl.

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gardenhit.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego gardenhit.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym gardenhit.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego gardenhit.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego gardenhit.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego gardenhit.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym gardenhit.pl, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  • oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym gardenhit.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  • oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  • zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym gardenhit.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Przedsiębiorstwu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Przedsiębiorsto z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Przedsiębiorstwa. Klientowi z tytułu udzielenia Przedsiębiorstwu powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  • na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym gardenhit.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Przedsiębiorstwo z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Przdsiębiorstwa na pierwsze wezwanie Przedsiębiorstwa.
 5. Przedsiębiorstwo uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego gardenhit.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym gardenhit.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 6. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do usuwania ze Sklepu Internetowego gardenhit.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym gardenhit.pl.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy gardenhit.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Przedsiębiorstwo nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego gardenhit.pl  i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
 8. Przedsiębiorstwo, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym gardenhit.pl.  W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym gardenhit.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Przedsiębiorstwo za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego gardenhit.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin. Przedsiębiorstwo niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego gardenhit.pl mogą być zgłaszane Przedsiębiorstwu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  • loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym gardenhit.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym gardenhit.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

§4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego gardenhit.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego gardenhit.pl :
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym gardenhit.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§5 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego gardenhit.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do Sklepu Internetowego gardenhit.pl :
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  • „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności ;3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru: na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
 3. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego gardenhit.pl.
 4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Przedsiębiorstwu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Przedsiębiorstwo zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Przedsiębiorstwa o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 7. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
 8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Przedsiębiorstwo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Przedsiębiorstwo może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Przedsiębiorstwo będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Przedsiębiorstwo będzie zwolnione z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Przedsiębiorstwa), Przedsiębiorstwo dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
 11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Przedsiębiorstwa.), Przedsiębiorstwo może anulować zamówienie w całości.
 12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Przedsiębiorstwo zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 6 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Przedsiębiorstwo przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy ), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego gardenhit.pl w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się z BOK.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do BOK.

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski, za które zapłaty można dokonać:
  • podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego gardenhit.pl
  • przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym,kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Przedsiębiorstwo
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

 1. Przedsiębiorstwo zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego gardenhit.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 9 Warunki reklamacji

 1. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Przedsiębiorstwo.
 2. Przedsiębiorstwo w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Przedsiębiorstwo Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Przedsiębiorstwa i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury).
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj.reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej)
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Przedsiębiorstwo niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Przedsiębiorstwo zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Przedsiębiorstwa z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Przedsiębiorstwa za nabycie danego produktu.

 

§ 10 Warunki gwarancji

 1. Na wszystkie produkty sprzedawane na stronie gardenhit.pl Przedsiębiorstwo udziela 24 miesięcznej gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady.

 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  • kontaktując się z BOK
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym gardenhit.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się: - od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), - od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej
 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Przedsiębiorstwu produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Przedsiębiorstwo zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Przedsiębiorstwu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  • kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu.
 8. Przedsiębiorstwo nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 12 Zwrot należności Klientom

 1. Przedsiębiorstwo dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Przedsiębiorstwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Przedsiębiorstwo dokona zwrotu pieniędzy na:
  • rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: - z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
   - przy odbiorze u kuriera
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Przedsiębiorstwu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Przedsiębiorstwu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

 

§ 13 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym bielbet.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego gardenhit.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym gardenhit.pl Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym gardenhit.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo, tj. BIELBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach 43-502, ul. Legionów 238, Tel.: 887-260-410, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 0000534404, NIP: 652-172-46-37, REGON: 36026838200000.
 3. Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym gardenhit.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego gardenhit.pl poświęconej polityce prywatności.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego gardenhit.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego gardenhit.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Przedsiębiorstwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego gardenhit.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego gardenhit.pl.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego gardenhit.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Przedsiębiorstwu statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym gardenhit.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy gardenhit.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego gardenhit.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Przedsiębiorstwem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa.
 10. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorstwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego gardenhit.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Informacje o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO ) informujemy , że :

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sprzedawca BIELBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 238, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 652-172-46-37. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych ; dane do kontaktu : Agnieszka Selwiet e-mail: rodo@bielbet.pl.
 2. Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. wystawienia faktury, celach księgowych) oraz innych prawnie uzasadnionych celach ( np. dochodzenia roszczeń) , przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego oraz podatkowego.

 3. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa , dostawcom systemów informatycznych i usług IT , operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczących na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.

 4. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani , że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wystawienia faktury.